ป้ายคติธรรม

ป้ายคติธรรมเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ช่วยสื่อสารข้อคิดดี ๆ สู่สังคมในรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย และชวนให้ขบคิดตาม ป้ายเหล่านี้พบเห็นได้ทั่วไปตามพื้นที่สาธารณะ โรงเรียน ศาสนสถาน มักประกอบไปด้วยสุภาษิต คำคม ข้อเตือนใจ หรือแนวทางการปฏิบัติตนที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม ป้ายเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือน “กระจก” สะท้อนค่านิยม และหลักคิดที่สังคมนั้น ๆ ยึดมั่น นอกจากการสื่อสารข้อคิดเพื่อการพัฒนาตนแล้ว ป้ายคติธรรมบางส่วนอาจจะมีข้อความแฝงอารมณ์ขัน สร้างรอยยิ้มและสะกิดชวนคิดให้กับผู้พบเห็นได้อย่างแยบยล ป้ายคติธรรมจึงเปรียบเสมือนทั้งแหล่งรวมปัญญาและเครื่องมือในการส่งเสริมแนวคิดเชิงบวก หล่อหลอมให้สังคมเกิดความเอื้ออาทร มีจิตใจที่ดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน

ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์

ป้ายคำสอน ป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จ.พิจิตร

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายคติธรรม คำสอน

Read More