ป้ายจันทบุรี

ป้ายจันทบุรีคือหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดสู่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเมืองจันท์ ป้ายเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวผ่านกาลเวลา ตั้งแต่ป้ายไม้เก่าแก่ที่จารึกตัวอักษรขอมโบราณ หรือป้ายบอกทางที่แสดงเส้นทางสู่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างเช่น ศาลหลักเมือง หรือวัดวาอารามเก่าแก่ จนถึงป้ายร้านค้า ร้านอาหาร ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวจันทบุรี ป้ายจันทบุรีไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามทางด้านศิลปะ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเติบโตของเมืองจันท์ ที่ผสมผสานความทันสมัยและวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างลงตัว ป้ายบอกทางต่างๆ ในปัจจุบันยังมีการออกแบบให้สวยงาม ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน นอกจากนี้ ป้ายต่างๆ ในงานเทศกาลประจำปีของจันทบุรี ยังสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของผลไม้และอัญมณี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ป้ายจันทบุรีจึงเปรียบเสมือนบันทึกเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจและมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองจันท์ ที่มีชีวิตชีวาและพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน