ป้ายซุ้มประตูวัด

ป้ายซุ้มประตูวัดถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นทางเข้าสู่พุทธสถานอันสงบร่มเย็น ป้ายเหล่านี้มักออกแบบอย่างวิจิตรบรรจง ประดับตกแต่งด้วยลวดลายไทยอันอ่อนช้อย เนื้อหาบนป้ายจะระบุชื่อวัด ประวัติความเป็นมา หรือคำคมทางพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดเตือนใจ ป้ายซุ้มประตูวัดจึงเปรียบเสมือนทวารที่เปิดรับผู้มีจิตศรัทธาให้เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด นอกจากนี้ ป้ายซุ้มประตูวัดยังมีบทบาทในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปกรรมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ป้ายซุ้มประตูวัดจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ป้ายบอกทาง แต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป