ป้ายติดข้างทาง

ป้ายติดข้างทางถือเป็นสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีบทบาทสำคัญในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ต่อผู้สัญจรไปมา รูปแบบของป้ายติดข้างทางนั้นหลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณาธุรกิจและสินค้า ป้ายบอกทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง หรือแม้กระทั่งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ จุดเด่นของป้ายติดข้างทางอยู่ที่การเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นหรือถนนสายหลัก เนื้อหาบนป้ายติดข้างทางมักเน้นความกระชับ ชัดเจน ใช้ภาพและตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อสะดุดสายตาผู้ขับขี่ การเลือกใช้สีสันที่ตัดกันและถ้อยคำโฆษณาที่จดจำได้ง่ายจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ป้ายติดข้างทางจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของท้องถิ่น โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ไม่กีดขวาง หรือรบกวนทัศนวิสัยในการขับขี่