ป้าย ตรอ.

ป้าย ตรอ. เป็นเครื่องหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน ป้ายนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รถยนต์ว่าสถานประกอบการนั้นๆ ได้ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีมาตรฐานในการตรวจสภาพรถ และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ป้าย ตรอ. ยังมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ใบอนุญาต และวันหมดอายุ เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ ป้าย ตรอ. จึงเป็นมากกว่าเครื่องหมายรับรอง แต่เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถยนต์ และเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการตรวจสภาพรถ